Blog

HASIČI TŘEMOŠNICE - I TY SE STAŇ HASIČEM | Oficiální promo video - YouTube

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Vám přeje provozovatel webu Petr Beran

Vánoční přání. | Moji andělé Andělské stránky
Tipy na kouzelná přání k Vánocům, která potěší a zahřeje u srdce
Vánoční přání: Jak potěšit své blízké? - Bozka.cz magazín
Tipy na vánoční přání a sms
Aktuální výjezdyHasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání …HZS Zlínského krajeHasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání …
HZS Jihomoravského krajeHasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání …HZS Olomouckého krajeHasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání …
HZS Kraje VysočinaHasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání …HZS Moravskoslezského krajeHasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání …

Minimální vybavení dopravního automobilu JSDH obce

Vyhláška 53/2010, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, stanovuje mimo jiné i minimální požadované počty požárního příslušenství, které v ní musí být uloženy.

Jak již víte z naší rubriky Vzdělávání, musí každá jednotka kategorie II a III disponovat kromě cisternové automobilové stříkačky v základním provedení i dopravním automobilem.Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

V zásahovém požárním automobilu lze použít požární příslušenství, které splňuje požadavky českých technických norem a harmonizovaných českých technických norem upravujících technické podmínky součástí požárního příslušenství.Přečtěte siVyhláška 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Pro požární techniku zařazenou do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti výše zmíněné vyhlášky platí technické podmínky stanovené dřívějším právním předpisem.

Barevné provedení techniky JSDH obcí

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně stanoví ve svém § 65 odst. 8 písm. c) , že barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany stanoví prováděcí předpis. Tou je vyhláška 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

I vyhláška 247 se však odkazuje na jiný právní předpis – v současné době je jím vyhláška číslo 53/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární technikyPřečtěte siVyhláška 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Ta stanovuje technické podmínky pro zásahové automobily všech jednotek a také CAS a DA jednotek hasičských záchranných sborů krajů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Minimální vybavení cisternové automobilové stříkačky JSDH obce

Vyhláška 53/2010, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, stanovuje mimo jiné i minimální požadované počty požárního příslušenství, které v ní musí být uloženy.

Jak již víte z naší rubriky Vzdělávání, musí každá jednotka kategorie II a III disponovat minimálně cisternovou automobilovou stříkačkou v základním provedení.Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

V zásahovém požárním automobilu lze použít požární příslušenství, které splňuje požadavky českých technických norem a harmonizovaných českých technických norem upravujících technické podmínky součástí požárního příslušenství.Přečtěte siVyhláška 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Pro požární techniku zařazenou do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti výše zmíněné vyhlášky platí technické podmínky stanovené dřívějším právním předpisem.

Bojový řád 12/O: Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu

Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu je výkonem služby v organizačním řízení. Uvedení jednotky do akceschopnosti následuje bezprostředně po návratu z místa zásahu. Zásah jednotky končí návratem do místa její dislokace.

Velitel jednotky hlásí příjezd na místo dislokace příslušnému operačnímu středisku nebo příslušnému místu, které jednotku vyslalo; těm také hlásí obnovení plné akceschopnosti po zásahu.

Velitel jednotky zajistí doplnění chybějící výstroje, provedení oprav, očisty požární techniky, věcných prostředků, obnovení funkčnosti prostředků chemické a technické služby, zdrojů radiostanic, svítilen apod. Stanoví režim regenerace sil hasičů tak, aby nebyla narušena akceschopnost jednotky. Součástí regenerace hasičů je osobní hygiena a očista osobních ochranných prostředků, případně posttraumatic­ká péče.

Každý hasič provede podrobnou kontrolu své osobní výstroje. Ztráty a poškození ohlásí veliteli jednotky.

Strojník provede kontrolu provozuschopnosti vozidel a věcných prostředků zejména:

 1. očištění vozidla,
 2. doplnění provozních náplní vozidla,
 3. doplnění hasebních látek a hasebních prostředků,
 4. doplnění oleje do rotačních vývěv,
 5. stav pneumatik,
 6. těsnost nádrží,
 7. činnost světel, stěračů, signálního výstražného zařízení,
 8. činnost brzdové soustavy,
 9. propláchnutí čerpadla,
 10. propláchnutí pěnotvorného zařízení,
 11. odvodnění čerpadla,
 12. výměnu poškozené nebo doplnění spotřebované a chybějící výzbroje.

Bojový řád 10/O: Předání místa zásahu

Pokud je nutné zabezpečit dohled nad místem, kde jednotky zasahovaly, provede velitel zásahu předání místa zásahu vlastníku nebo jiné oprávněné osobě (dále jen „dotčená osoba“). Pokud tak nelze ihned učinit, velitel zásahu zabezpečí po dobu hrozícího nebezpečí dohled nad místem zásahu.

Velitel zásahu není oprávněn při předání místa zásahu po provedení záchranných prací (tzv. technický zásah) nařídit dotčené osobě opatření. Pokud velitel zásahu předává místo technického zásahu dotčené osobě, účelem takového předání je

 1. konstatování o ukončení zásahu jednotek na objektu, ke kterému dotčené osoby mají vztah (vlastnický, uživatelský),
 2. upozornění na skutečnosti, jejichž opomenutí by po odjezdu jednotek mohlo způsobit osobám újmu na zdraví nebo majetku.

Předání místa požáru nezbavuje velitele zásahu odpovědnosti za splnění úkolu jednotek při požárním zásahu, tj. provedení lokalizace a likvidace požáru.

Předání místa zásahu se provádí písemně, pokud se určují opatření nutná k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.

Předání místa zásahu provádí velitel zásahu za přítomnosti dotčené osoby. Nařízená opatření je nutné s dotčenou osobou řádně projednat, aby jí opatření byla zřejmá.

Dotčená osoba může uvést, proč místo zásahu nepřevzala nebo proč nesouhlasí s uloženými opatřeními. Pokud dotčená osoba nechce místo zásahu převzít, velitel zásahu uvede tuto skutečnost v „Záznamu o předání místa zásahu“. Současně si nechá uvedenou skutečnost potvrdit podpisem třetí přizvané osoby (Policie ČR, člen zastupitelstva obce) v místě určeném k podpisu dotčené osoby nebo na druhé straně „Záznamu o předání místa zásahu“.

Bojový řád 6/O: Průzkum

Průzkum je činnost, kterou se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování o způsobu vedení zásahu. V Bojovém řádu JPO řeší průzkum metodický list O/6, který je, jak je přílohou článku.

Na výsledcích z průzkumu, jehož „produktem“ jsou rozhodovací procesy velitele zásahu, závisí záchrana osob, zvířat a majetku i bezpečnost jednotky.

Průzkum se provádí po celou dobu zásahu, např. i při dopravě na místo. Průzkum na místě zásahu se provádí ihned po příjezdu jednotky na místo zásahu a dále nepřetržitě až do jeho ukončení.

Cílem průzkumu na místě zásahu je zjistit

 1. zda jsou ohroženy osoby, zvířata a majetek
 2. rozsah požáru, způsob a směry jeho šíření a druh hořících materiálů nebo rozsah účinků mimořádné události
 3. přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh zásahu
 4. terénní a jiné podmínky významné pro použití požární techniky a věcných prostředků

Průzkum na místě zásahu provádí:

 1. velitel zásahu a nejméně 1 hasič, nebo
 2. průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně 2 hasiči, anebo
 3. celá jednotka

Provádí-li průzkum průzkumná skupina, velitel zásahu určí jejího velitele, který odpovídá za činnost průzkumné skupiny a výsledky průzkumu.

Bojový řád 9/L: Dekontaminace radioaktivních látek

Dekontaminace radioaktivních látek, nazývaná též dezaktivace, je soubor metod, postupů a prostředků ke snížení rizika ozáření osob z povrchové kontaminace, omezení šíření radioaktivních látek přenosem, zejména přímým kontaktem kontaminovaných a nekontaminovaných ploch; dále také k zabránění druhotné povrchové a vnitřní kontaminace.

Dekontaminací nelze snížit ozáření způsobené vnitřní kontaminací osoby. Povrchová kontaminace není způsobena ozářením, ale ulpěním RaL na povrchu.

Cílem dekontaminace je odstranit radioaktivní látky z povrchů. Tento proces však nezpůsobuje deaktivaci radionuklidů, které nadále zůstávají zdroji ionizujícího záření.

Možným opatřením pro snížení kontaminace věcných prostředků a techniky je rovněž považováno jejich bezpečné uskladnění do doby, než se radionuklidy přemění na nuklidy nepodléhající radioaktivní přeměně. Toto opatření a způsob provedení navrhne veliteli zásahu radiační pracovník chemické laboratoře HZS ČR po dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Bojový řád 3/L: Činnost hasičů v nebezpečné zóně

Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky mimořádné události. Prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny, vymezuje se zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky nebezpečných látek nebo jiných charakteristických nebezpečí (pád předmětů). Je to zóna, kde platí z hlediska ochrany životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky, stanovená doba pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny.

V nebezpečné zóně se přímo provádí činnosti vedoucí ke snížení rizik a omezení rozsahu havárie. Mezi tyto činnosti patří zejména:

 1. záchrana bezprostředně ohrožených osob a zvířat,
 2. identifikace nebezpečné látky,
 3. utěsňování trhlin obalů nebo poškozených armatur, utěsňování kanálových vpustí a propustí,
 4. ohraničení vyteklé a rozšiřující se nebezpečné látky na pevném povrchu a na vodní hladině,
 5. jímání a odčerpávání vytékající nebezpečné látky do náhradních nádrží a přečerpávání nebezpečné látky,
 6. hašení,
 7. ředění, neutralizace, protivýbuchová opatření apod. podle druhu nebezpečné látky.

Nebezpečná zóna je také místo nejpravděpodobnější kontaminace nebezpečnou látkou. Ke kontaminaci může dojít:

 1. vystavením plynným, kapalným (aerosol) a pevným částicím ve vzduchu,
 2. potřísněním ochranných a věcných prostředků v průběhu činnosti (utěsňování, jímání, sběr nebezpečných látek apod.),
 3. chůzí v kapalinách a pevných látkách a v kontaminované půdě a vegetaci,
 4. používáním kontaminovaných nástrojů a zařízení,
 5. záchranou kontaminovaných osob (kontakt s potřísněným oděvem apod.) nebo zvířat.

Barevné provedení techniky JSDH obcí

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně stanoví ve svém § 65 odst. 8 písm. c) , že barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany stanoví prováděcí předpis. Tou je vyhláška 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

I vyhláška 247 se však odkazuje na jiný právní předpis – v současné době je jím vyhláška číslo 53/2010 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška číslo 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární technikyPřečtěte siVyhláška 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Ta stanovuje technické podmínky pro zásahové automobily všech jednotek a také CAS a DA jednotek hasičských záchranných sborů krajů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Minimální vybavení dopravního automobilu JSDH obce

Vyhláška 53/2010, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, stanovuje mimo jiné i minimální požadované počty požárního příslušenství, které v ní musí být uloženy.

Jak již víte z naší rubriky Vzdělávání, musí každá jednotka kategorie II a III disponovat kromě cisternové automobilové stříkačky v základním provedení i dopravním automobilem.Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

V zásahovém požárním automobilu lze použít požární příslušenství, které splňuje požadavky českých technických norem a harmonizovaných českých technických norem upravujících technické podmínky součástí požárního příslušenství.Přečtěte siVyhláška 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Pro požární techniku zařazenou do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti výše zmíněné vyhlášky platí technické podmínky stanovené dřívějším právním předpisem.

Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může ukládat pokuty za porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob řeší zákon číslo 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Přečtěte siZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Za přestupky na úseku požární ochrany lze uložit pokutu až do 25 000 Kč.